Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

  • NOVOSTI
  • Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Cijenjeni korisnici,

Sukladno članku 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i članku 11. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada, društvo ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. (u daljnjem tekstu Davatelj), obvezno je dostaviti korisniku usluge (u daljnjem tekstu Korisnik) Izjavu koja sadrži prijedlog pružanja usluge. Ista će biti osnova za primjenu novog načina obračuna cijene.

Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim kada korisnik usluge (u daljnjem tekstu Korisnik) dostavi društvu ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. (u daljnjem tekstu Davatelj) Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada ukoliko Korisnik ne dostavi Izjavu.

Ukoliko su podatci neispravni ili nepotpuni potrebno je ispuniti tabelu ispravnim podatcima i takvu nam dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o., 126. brigade HV-a 13, 21230 Sinj. OBVEZNO dostaviti OIB, ako nije upisan ili je neispravan, kao i KUĆNI BROJ, ako se vodi kao bb ili privremeni.

Korisnik je dužan vratiti Davatelju oba primjerka potpisane Izjave u pisanom obliku u roku 15 dana od dana zaprimanja iste.

Davatelj usluge nakon zaprimanja Izjave dužan je Korisniku vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku 8 dana od zaprimanja iste.           

Davatelj usluge dužan je primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik (očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i Odlukom.

Ukoliko Korisnik ne dostavi Davatelju Izjavu u roku 15 dana od dana zaprimanja iste, primjenjivati će se podaci iz Izjave koje je naveo Davatelj.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti Davatelja o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

U slučaju pozitivnog očitovanja Korisnika o vlastitom kompostiranju, Davatelj će izvršiti provjeru očitovanja uvidom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te izdati potvrdu kao dokaz o vlastitom kompostiranju.

Potpisom ove Izjave Korisnik pristaje da Davatelj prikuplja, obrađuje i čuva njegove osobne podatke i upotrebljava ih samo za vlastite potrebe sukladno posebnim propisima koji reguliraju upotrebu osobnih podataka, te da je upoznat sa svim odredbama Ugovora, koji se smatra sklopljenim dostavom Izjave davatelju javne usluge. 

Korisnik usluge može se informirati o propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada (Odluka, Cjenik, Zakon i Uredba) na mrežnoj stranici (www.cistoca-ck.hr) ili u prostorijama ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o.

U prilog ovoj Izjavi dostavljamo i prilog popunjene izjave kako bi Vam pojasnili eventualne nejasnoće.