Skupština

Skupština

Prema članku 23. Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. Skupština društva odlučuje o:

 • godišnjem planu rada Društva,
 • financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
 • otuđivanju i opterećivanju nekretnina Društva te kreditnim zaduženjima,
 • ulaganja u razvoj i gradnju poslovnih objekata i nabavku potrebnim zaduženjima,
 • cijenama usluga na način iz čl. 23. Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o.,
 • imenovanju i opozivu uprave,
 • statusnim promjenama,
 • organizacijskom ustrojstvu Društva,
 • mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
 • daje suglasnost na ugovore bilo koje vrste čija vrijednost prelazi 53.087,12 EUR (pedesettritisućeosamdesetsedameura i dvanaestcenti),
 • daje suglasnost na odluke uprave kada je to propisano zakonom ili Društvenim Ugovorom,
 • drugostupanjski je organ u svim pitanjima kojima se traži takvo postupanje,
 • imenuje i razrješuje članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi,
 • odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona ili drugih propisa i akata stavljena u nadležnost.

Članovi Društva imaju ukupno 100 glasova pa pri odlučivanju članovim Društva pripadaju glasovi na način:

 1. Grad Sinj - četrdeset i sedam glasova (47 % ukupnog broja glasova)
 2. Grad Trilj - dvaeset i šest glasova (26 % ukupnog broja glasova)
 3. Općina Otok - dvanaest glasova (12 % ukupnog broja glasova)
 4. Općina Hrvace - deset glasova (10 % ukupnog broja glasova)
 5. Općina Dicmo - pet glasova (5 % ukupnog broja glasova)